TEHNIČKI RESURSI

Na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo obezbeđeni su odgovarajući uslovi, oprema i softveri za:

 • izvođenje računarskih i laboratorijskih vežbi,
 • praćenje savremenih naučno-tehničkih dostignuća,
 • izradu diplomskih radova i doktorskih disertacija,
 • izvođenje različitih eksperimenata, ispitivanja i razvojna istraživanja.
Slika1

Slika2

Na slikama 1 i 2 se nalazi centar za automatizovano projektovanje i savremeno opremljena računarska učionica u Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine.

Pored realizacije nastavnog procesa, u laboratorijama Departmana izvode ispitivanja i merenja u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom.

Laboratorije Departmana za mehanizaciju i
konstrukciono mašinstvo

 • Laboratorija za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine,
 • Laboratorija za simulacije i logistiku,
 • Laboratorija za merenja, mehatroniku i prehrambeno mašinstvo,
 • Laboratorija za inženjerstvo biosistema,
 • Laboratorija za motore SUS,
 • Laboratorija za motorna vozila,
 • Laboratorija za pregled hrono-tahografa,
 • Laboratorija za pregled merila u saobraćaju,
 • Laboratorija za mašinske elemene, teoriju mašina i mehanizama (u pripremi).

Pregled značajnije opreme u laboratorijama Katedre za
mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku

 • oprema za merenje mehaničkih veličina električnim putem (merne trake, univerzalno merno pojačalo SPIDER, davači sile i momenta, softveri za obradu rezultata merenja),
 • oprema za analizu vibracija,
 • telemetrijska oprema za bežični prenos podataka i mernog signala,
 • akcelerometri,
 • savremeni računari sa inženjerskim softverima za projektovanje, analize i simulacije (Autodesk Inventor, CATIA, ADAMS, Enterprise Dynamics, MATLAB, ANSYS i sl.),
 • jednogreda mosna dizalica (nosivost 3,2 t),
 • komponente transportnih i građevinskih mašina (koriste se u nastavnom procesu): uzorci metalnih užadi, elementi mašina prekidnog i neprekidnog transporta, mehanički prenosnici snage, komponente hidrauličnih sistema (hidromotori, hidrodinamička spojnica, razvodnici, pumpe) itd.
 • trakasti transporter za rasute terete,
 • frekventni pretvarač za elektromotorne pogone,
 • mehanički dinamometri itd.
Slika3

Slika4

Na slikama 3 i 4 se nalazi mosna dizalica nosivosti 3,2 t i izložene komponente mašina u Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine.

Slika5. Priključni bagerski uređaj sa dubinskom kašikom u Laboratoriji za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine

Pregled značajnije opreme u laboratorijama
Katedre za motore i vozila

 • merno-akvizicioni sistem – merno pojačalo HBM Quantum,
 • softver za merno akvizicioni sistem – Catman,
 • nastavni presek šasije motornog vozila S.E.A.D.A.,
 • dijagnostički uređaj za benzinske motore,
 • dijagnostički uređaj za dizel motore,
 • akcelerometar,
 • nagazna vaga za merenje osovinskog opterećenja vozila,
 • multimetar,
 • dvoosni akcelerometar, dataloger,GPS,
 • peti točak (novi),
 • davači sile,
 • termoparovi,
 • analizator sobne klime,
 • digitalni termometar,
 • asmanov aspiratorski psihrometar,
 • probni sto za ispitivanje motora SUS,
 • osciloskop, dvokanalni,
 • sistem za indiciranje motora itd.
Slika6. Model za proučavanje delova automobila u Laboratoriji za motorna vozila
Slika7

Slika8

Na slikama 7 i 8 se nalazi presek dizel motora i detalj probnog stola za ispitivanje motora SUS u Laboratoriji za motore SUS.

U planu je i opremanje Laboratorije za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama. Treba naglasiti da Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i polјoprivredno mašinstvo raspolaže sa 3D štampačem. Karakteristike štampača su sledeće:

– proizvođač i tip: Makerbot Replicator 2x,

– materijal koji se koristi za štampu je ABS plastika (žica),

– radni prostor štampača je 236x142x150 mm.

Primena 3D štampača omogućuje brzu i jednostavnu izradu makete, ili prototipa proizvoda, u pravoj veličini (ukoliko je manjih dimenzija) ili u određenoj razmeri.