KATEDRA ZA MOTORE I VOZILA

Katedra za motore i vozila prisutna je od samog početka rada Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Područja delovanja usmerena su u tri osnovna pravca:

  • nastava,
  • naučnoistraživački rad,
  • saradnja sa privredom.

Nastavna i naučnoistraživačka delatnost

Nastavni sadržaji predmeta Katedre za motore i vozila se kontinuirano obnavljaju i usavršavaju u skladu sa potrebama tržišta rada. Potreba za visokokvalifikovanom radnom snagom u oblasti motora SUS i motornih vozila danas je veća nego ikada. Čak i rutinsko održavanje postaje zahtevna aktivnost koja iziskuje učešće kvalifikovanih stručnjaka da bi se obezbedilo pravilno odvijanje svih procesa.

Izučavajući predmete iz oblasti drumskih vozila i motora SUS, studenti dopunjavaju opšte inženjersko obrazovanje iz oblasti mašinstva sposobnostima da, samostalno ili u okviru timskog rada, rešavaju savremene inženjerske probleme u vezi sa konstrukcijom, računarskim simulacijama, ispitivanjima, razvojem i održavanjem motornih vozila. Nastavni profil „Automobilsko inženjerstvo“ realizovan je i podržan u okviru međunarodnog Tempus projekta „DIAUSS“.

Naučnoistraživačka delatnost Katedre i Laboratorije za motore i vozila je u tekućem periodu usmerena pretežno na realizaciju projekata tehnološkog razvoja, čime se stvaraju bliske veze sa privrednim subjektima kao korisnicima rezultata projekata.

Saradnja sa privredom i usluge

U okviru saradnje sa privredom i usluga koje se pružaju, primarnu delatnost Laboratorije za motore i vozila, koja je deo Katedre za motore i vozila, predstavljaju ispitivanja motornih i priključnih vozila i njihovih komponenti.

Saradnja sa privredom podrazumeva potencijale za transfer znanja što predstavlja jedan od važnih aspekata profesionalne orijentacije Katedre. Saradnja je moguća u oblasti motornih i priključnih vozila i motora SUS, odnosno njihovih delova i opreme, na poslovima konsaltinga, izrade idejnih rešenja i projekata, izrade tehničko-tehnološke dokumentacije, ispitivanja proizvoda i organizovanja stručnih seminara za permanentno usavršavanje stručnjaka za rad sa novim dostignućima, tehnikama i tehnologijama u oblasti motornih vozila i motora SUS.

Katedra i Laboratorija za motore i vozila imaju uspešnu saradnju sa brojnim firmama i preduzećima čija delatnost obuhvata trgovinu, proizvodnju i prepravke vozila odnosno njihove opreme i delova, kao i transport raznih vrsta robe.