KATEDRA ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE, TRANSPORTNE SISTEME I LOGISTIKU

Katedra pruža studentima znanja iz oblasti:

 • projektovanja i konstruisanja mašinskih postrojenja, transportnih i skladišnih sistema;
 • logistike i tokova materijala;
 • građevinske i komunalne mehanizacije;
 • prehrambenih mašina, mašina za pakovanje i sl.

Posebna pažnja posvećuje se primeni računara i savremenih metoda u projektovanju, konstruisanju i ispitivanju mašina, odnosno uređaja. U laboratorijama i savremenim računarskim učionicama studenti imaju mogućnost da teorijska znanja primene i „provere” kroz merenja i eksperimente uz pomoć nastavnika i saradnika. Stručni predmeti odabrani su u skladu sa zahtevima domaće i evropske mašinske industrije, tako da studenti iz navedenih oblasti dobijaju širok spektar znanja koja su podjednako upotrebljiva u Srbiji, kao i u inostranstvu. Kroz nastavu studenti imaju priliku da se upoznaju sa raznim inženjerskim proračunima i savremenim alatima za projektovanje, analizu i izradu tehničke dokumentacije, kao što su Autodesk Inventor, CATIA V5, ProENGINEER, ANSYS, ADAMS, MATLAB i sl. Višegodišnje iskustvo nastavnika i saradnika Katedre u izradi značajnog broja projekata za privredu i aktivnosti na polju naučnoistraživačkog rada garantuju kvalitetnu i korektnu saradnju sa studentima, naučnim i obrazovnim institucijama i kolegama iz različitih grana industrije. Takođe, Katedra već godinama učestvuje na evropskim projektima, uglavnom iz domena logistike i transporta, kao što su: INTERIM, WATERMODE, DaHar, NEWS i sl.

Laboratorije Katedre za mašinske konstrukcije,
transportne sisteme i logistiku

U okviru Katedre postoje sledeće laboratorije:

 • Laboratorija za mašinske konstrukcije, transportne i građevinske mašine;
 • Laboratorija za simulacije i logistiku;
 • Laboratorija za merenja, mehatroniku i prehrambeno mašinstvo;
 • Centar (laboratorija) za automatizovano projektovanje – LECAD.

U laboratorijama se obavljaju sledeće aktivnosti:

 • izvođenje nastavnog procesa:
 • laboratorijske vežbe u okviru predmeta kojeizvodi Katedra u skladu sa nastavnim planom i programom,
 • individualni rad studenata na računarima uz korišćenje laboratorijske opreme, stručnih časopisa, standarda, prospektnog materijala, završnih radova diplomiranih inženjera i sl.;
 • izvođenje određenih poslova u okviru saradnje sa privredom, koji zahtevaju korišćenje laboratorijske opreme i odgovarajućih uslova rada;
 • ispitivanja i merenja u sklopu naučnoistraživačkog rada članova Katedre (izrada projekata i doktorskih teza, rad finansiran od strane državnih institucija i sl.).