PRIVREDA

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo ima preko 400 izrađenih projekata, realizovanih u direktnoj saradnji sa privredom. Područja saradnje Departmana sa privredom su:

• Projektovanje, konstruisanje i tehnički nadzor nad izvođenjem mašina, vozila, uređaja i opreme, metalnih konstrukcija, tehnoloških linija, itd;
• Ispitivanje kvaliteta i preventivni i periodični pregledi mašina i uređaja sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu;
• Ekspertize, sudska veštačenja i konsalting usluge;
• Atestiranje vozila po ovlašćenju MUP-a, ispitivanja vozila za prevoz opasnih materija i atestiranje ugradnje uređaja za pogon vozila na TNG;
• Pregled merila u saobraćaju u metrološkoj laboratoriji akreditovanoj od strane Akreditacionog tela Srbije;
• Stručna obuka, kursevi i seminari.