NEWS projekat

Razvoj nove generacije Evropskih brodova za unutrašnju plovidbu i logističkog sistema (Eng: Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system)

Trajanje: Mart 2013 – Avgust 2015
Finansiranje: Transportni program u okviru FP7 ( Saradnja ). Istraživanje je sponzorisano iz sredstava Sedmog okvirnog programa Evropske unije prema sporazumu SCP2 – GA – 2012-314005
Budžet: Ukupan budžet je 2,2 miliona evra, od kojih je Evropska komisija obezbedila 1,7 miliona EUR
Koordinacija: Dr. Sandra Stein, Vienna University of Technology
Koordinacija u Srbiji: Prof. dr Milosav Georgijević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Osnovni cilj NEWS projekta je da se povećaju tokovi roba na unutrašnjim plovnim putevima (posebno Dunavu) razvojem nove generacije broda i logističkog sistema kako bi kontejnerski transport na unutrašnjim plovnim putevima bio ekonomičniji, vremenski i ekološki efikasniji.

NEWS kombinuje tehničke i logističke inovacije koje treba da pomognu u rešavanju prekograničnih Evropskih izazova u vezi optimizovanog transporta na unutrašnjim plovnim putevima. Najvažnije inovativne karakteristike su:

 • Povećanje efikasnosti transporta (+100% TEU) kroz dizajn trupa brodova za kontejnerske specifikacije,
 • Rezervoar sa balastom, za prilagođavanja gaza, što povećava broj dana moguće plovidbe u periodima ekstremnog vodostaja,
 • Povećanje efikasnosti resursa (i do 30%) instaliranjem prilagodljivog dizel-TNG-električnog pogona,
 • Posebno projektovan logistički sistem za konkretne zahteve ciljanih tržišta,
 • Novi koncepti infrastrukture za rečne luke,
 • Mogućnost da se NEWS adaptira za UN klase III i IV, tj. da sekundarni plovni putevi postanu dostupni za efikasan kontejnerski transport

NEWS je koordiniran od strane Tehničkog univerziteta u Beču. Međunarodni konzorcijum čine:

 • ZTA – Ziviltechnikerkanzlei Anzböck/ Austria
 • HEL – First DDSG-Logistics Holding GmbH/ Austria
 • ADR – Regional Development Agency of the West Region Romania
 • LIN – Lindenau Maritime Engineering and Projecting/ Germany
 • UDE – University of Duisburg-Essen/ Germany
 • TUDO – TU Dortmund University/ Germany
 • UNSF – FTS -University of Novi Sad/ Serbia
 • ICM – Intermodal Concepts & Management AG/ Switzerland
 • PROJEKTkompetenz.eu GmbH

Za dodatne informacije ili dosadašnje rezultate, posetite www.news–fp7.eu ili kontaktirajte:

 • prof. dr inž. Milosava Georgijevića
 • Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Trg D. Obradovića 6,
 • tel.: 021 485 23 63, e-mail:georgije@uns.ac.rs.