NEWS

Razvoj nove generacije Evropskih brodova za unutrašnju plovidbu i logističkog sistema (Eng: Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system)

projekti6 seventh-framework-programme-logo

Trajanje:

Mart 2013 – Avgust 2015

Finansiranje:

Transportni program u okviru FP7 ( Saradnja ). Istraživanje je sponzorisano iz sredstava Sedmog okvirnog programa Evropske unije prema sporazumu SCP2 – GA – 2012-314005

Budžet:

Ukupan budžet je 2,2 miliona evra, od kojih je Evropska komisija obezbedila 1,7 miliona EUR

Koordinacija:

Dr. Sandra Stein, Vienna University of Technology

Koordinacija u Srbiji:

Prof. dr Milosav Georgijević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Osnovni cilj NEWS projekta je da se povećaju tokovi roba na unutrašnjim plovnim putevima (posebno Dunavu) razvojem nove generacije broda i logističkog sistema kako bi kontejnerski transport na unutrašnjim plovnim putevima bio ekonomičniji, vremenski i ekološki efikasniji.

NEWS kombinuje tehničke i logističke inovacije koje treba da pomognu u rešavanju prekograničnih Evropskih izazova u vezi optimizovanog transporta na unutrašnjim plovnim putevima. Najvažnije inovativne karakteristike su:

 • Povećanje efikasnosti transporta (+100% TEU) kroz dizajn trupa brodova za kontejnerske specifikacije,

 • Rezervoar sa balastom, za prilagođavanja gaza, što povećava broj dana moguće plovidbe u periodima ekstremnog vodostaja,

 • Povećanje efikasnosti resursa (i do 30%) instaliranjem prilagodljivog dizel-TNG-električnog pogona,

 • Posebno projektovan logistički sistem za konkretne zahteve ciljanih tržišta,

 • Novi koncepti infrastrukture za rečne luke,

 • Mogućnost da se NEWS adaptira za UN klase III i IV, tj. da sekundarni plovni putevi postanu dostupni za efikasan kontejnerski transport.

 

projekti7 projekti8

NEWS je koordiniran od strane Tehničkog univerziteta u Beču. Međunarodni konzorcijum čine:

 • ZTA

Ziviltechnikerkanzlei Anzböck/ Austria

 • HEL

First DDSG-Logistics Holding GmbH/ Austria

 • ADR

Regional Development Agency of the West Region Romania

 • LIN

Lindenau Maritime Engineering and Projecting/ Germany

 • UDE

University of Duisburg-Essen/ Germany

 • TUDO

TU Dortmund University/ Germany

 • UNS-FTS

University of Novi Sad/ Serbia

 • ICM

Intermodal Concepts & Management AG/ Switzerland

PROJEKTkompetenz.eu GmbH

Za dodatne informacije ili dosadašnje rezultate, posetite www.newsfp7.eu ili kontaktirajte:

prof. dr inž. Milosava Georgijevića

Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Trg D. Obradovića 6,

tel.: 021 485 23 63, e-mail:georgije@uns.ac.rs.