MAŠINSKI ELEMENTI

Predmet: Mašinski elementi
(smer: Mašinstvo)
Izvođači nastave:
vanr. prof. dr Milan Rackov                  Konsultacije: ponedeljak od 12 do 14h
Ivan Knežević, mast. inž. maš.            Konsultacije: ponedeljak od 12 do 14h, četvrtak od 16 do 17h
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9
Fond časova: 4+4

Obrazovni cilj: Osposoblјavanje za samostalno konstruisanje mašinskih elemenata i sistema.

Ishod obrazovanja (stečena znanja): Stečena znanja će koristiti u dalјem obrazovanju u okviru stručnih predmeta.

Literatura:
1. Kuzmanović S.: Mašinski elementi – oblikovanje, proračun i primena, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
2. Miltenović V.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Niš, 2009.
3. Ognjanović M.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Beograd, 2008.
4. Kuzmanović S., Trbojević R., Rackov M.: Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.

Način polaganja:
• Predispitne obaveze
– grafički rad – 20 poena
– prisustvo na predavanjima – 5 poena
– prisustvo na vežbama – 5 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena

• Završni ispit
– Teorijski deo ispita – 30 poena

Materijal sa predavanja

Materijal za vežbe

Materijal za izradu grafičkog rada

Zadaci sa ispita