Mašinski elementi 2

Predmet: Mašinski elementi 2

(smer: Mehatronika)

Izvođači nastave:
vanr. prof. dr Milan Rackov
Ivan Knežević, mast. inž. maš.

OBAVEŠTENJE:

Ograničenja u vezi broja bodova za izlazak na ispit privremeno su ukinuta. Svi studenti mogu polagati ispit, ali je obavezno da ga prijave.

 

Konsultacije:
U novonastalom stanju, zbog prekida svakog oblika nastave, konsultacije se vrše isključivo imejlom sa nastavnikom ili asistentom.

Status predmeta: Obavezan

Broj ESPB: 5

Fond časova: 2+3

Obrazovni cilj: Osposoblјavanje za samostalno konstruisanje mašinskih elemenata i sistema.

Ishod obrazovanja (stečena znanja): Stečena znanja će koristiti u dalјem obrazovanju u okviru stručnih predmeta.

Literatura: 

  1. Kuzmanović S.: Mašinski elementi – oblikovanje, proračun i primena, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
  2. Miltenović V.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Niš, 2009.
  3. Ognjanović M.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Beograd, 2008.
  4. Kuzmanović S., Trbojević R., Rackov M., Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006.

Način polaganja:

• Predispitne obaveze
– grafički rad – 20 poena
– prisustvo na predavanjima – 5 poena
– prisustvo na auditornim vežbama – 2,5 poena
– prisustvo na računarskim vežbama – 2,5 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena

• Završni ispit
– Teorijski deo ispita – 30 poena

Materijal sa predavanja

Materijal sa vežbi

Materijal za izradu grafičkog rada

Zadaci sa ispita