Mašinski elementi 1

Predmet: Mašinski elementi 1
(smer: Mehatronika)
Izvođači nastave:
doc. dr Milan Rackov                  Konsultacije: u ispitnom roku svakog radnog dana od 10 do 12h
Ivan Knežević, mast. inž. maš.   Konsultacije: u ispitnom roku svakog radnog dana od 10 do 12h
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5
Fond časova: 2+2

Obrazovni cilj: Osposoblјavanje za samostalno konstruisanje mašinskih elemenata i sistema.

Ishod obrazovanja (stečena znanja): Stečena znanja će koristiti u dalјem obrazovanju u okviru stručnih predmeta.

Literatura: 

1. Kuzmanović S.: Mašinski elementi – oblikovanje, proračun i primena, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014, 2016.
2. Miltenović V.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Niš, 2009.
3. Ognjanović M.: Mašinski elementi, Mašinski fakultet, Beograd, 2008.
4. Kuzmanović S., Trbojević R., Rackov M.: Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.

Način polaganja:

Predispitne obaveze
– grafički rad – 20 poena
– prisustvo na predavanjima – 5 poena
– prisustvo na vežbama – 5 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena
– Test – 10 poena

Završni ispit
– Teorijski deo ispita – 30 poena

Materijal sa predavanja

Materijal sa vežbi

Materijal za grafički rad

Zadaci sa ispita