DaHar projekat

Razvoj luka na Dunavu (Eng: Danube Inland Harbour Development)

Trajanje: April 2011 – Mart 2014;
Finansiranje: Program Jugoistočne Evrope;
Budžet: Ukupan budžet je 1,96 miliona eura;
Koordinacija: Grad Dunajvaros;
Koordinacija u Srbiji: prof. dr Milosav Georgijević, Univerzitet u Novom Sadu, FTN.

DaHar partnerstvo predstavlja partnerstvo između malih i srednjih gradova sa lukama i gradova od međunarodnog značaja lociranih na Dunavu. Ekonomski razvoj ovih gradova i njihovo učešće u ekonomskim tokovima, mogu biti poboljšani optimalnim razvojem luka u okvirima jačanja transporta roba na Dunavu u transnacionalnom kontekstu. U tom smislu, DaHar partneri žele da iskoriste logističke i multimodalne razvojne kapacitete svojih luka i lučkih područija, odnosno da međusobno usaglašeno razvijaju svoje luke. Na ovaj način, mali i srednji gradovi i luke će pronaći svoje mesto u ravoju vodnog transporta roba, što rezultuje specifikacijom i diversifikacijom njihovih logističkih i multimodalnih uloga u logističkoj mreži dunavskih gradova i luka.

Glavne aktivnosti na projektu obuhvataju:

 • Pažljivu analizu multimodalnog razvoja transporta roba,
 • Intezivnu razmenu podataka i rezultata svih partnera u formulisanju razvojnih potencijala pojedinačnih luka,
 • Sintezu sakupljenog znanja sa učešćem zainteresovanih strana,
 • Stvaranje integralne strategije za funkcionalnu specijalizaciju luka u logističkom lancu,
 • Razvijanje konkretnih akcionih planova za pojedinačne luke na osnovu zajedničke strategije.

Ova strategija ce biti podržana od strane proaktivnog procesa stvaranja koncenzusa da se obezbedi odgovarajuća primena sugestija od strane zainteresovanih strana u dobijanju projektnih rezultata.

U lučkim gradovima DaHar će rezultirati poboljšanjem kapaciteta, i takođe poboljšanjem politike vezane za logistički i multimodalni razvoj luke. On daje značajan doprinos funkcionalnoj specijalizaciji luka malih i srednjih gradova u transportnom logističkom lancu, time popunjavajući prazninu između funkcije i uloge ovih gradova i onih velikih multimodalnih čvorišta.

Projekat obuhvata pet tematskih grupa:

 1. Logistička infrastruktura luka i lučkih operativnih modela,
 2. Jačanje transportnih veza između vodnih puteva i drumskog i železničkog transporta,
 3. Integracija luka malih i srednjih gradova u razvoj kontejnerskih i RO-RO linijskih usluga na Dunavu,
 4. RIS u vezi sa upravljanjem trasporta roba,
 5. Navigacija i zastita životne sredine.

Osnovni rezultati projekta su:

 • Integrisana strategija za funkcionalnu specializaciju u logističkim tokovima Dunavskog regiona;
 • Lokalni akcioni planovi bazirani na ovoj strategiji sa konkretnim elementima izvodljivosti;
 • Regulativa vezana za politiku razvoja sa glavnim smernicama za unapređenje transporta na unutrašnjim plovnim putevima, sa ciljem da se prezentuju konkretne mogućnosti za investiranje kao i potrebne finansijske i političke okvire da se ovo postigne.

Vodeći partner:

Inicijativni partneri:

Strateški partneri:

Posmatrači:

Dodatne informacije i kontakt:

 • www.dahar.rs
 • prof. dr inž. Milosav Georgijević
 • Univerzitet u Novom Sadu, FTN, Trg D. Obradovića 6, Srbija
 • tel.: 021 485 23 63, e-mail:georgije@uns.ac.rs.