Saradnja sa privredom

Delatnost departmana u saradnji sa privredom

Departman je razvio i održava vrlo široku lepezu poslova za potrebe organizacija iz privrede, kao i fizičkih lica. Ovi poslovi obuhvataju:

  • projektovanje, konstruisanje, reviziju projekta, nadzor pri izvođenju i sl. mašinskih postrojenja uopšte, a posebno procesa, mašina i opreme u oblasti unutrašnjeg transporta roba i ljudi, pretovara i skladištenja, građevinske i komunalne mehanizacije, mašina za pakovanje, mašina i opreme u prehrambenom mašinstvu, poljoprivredne mehanizacije itd, a na osnovu licenci pojedinaca sa Departmana, kao i „velike licence“ FTN, dobijenih od strane Inženjerske komore Srbije,

saradnja_sa_privredom_1

Projektovanje poljoprivrednih mašina u Laboratoriji za inženjerstvo biosistema

saradnja_sa_privredom_2

Postrojenje za separaciju kamena

saradnja_sa_privredom_3

Adaptacija sistema transporta i pomoćnih

uređaja za hlornu stanicu na lokalitetu

“Štrand”

          

  • simulacije tokova materijala u proizvodnim sistemima, skladištima i terminalima sa ciljem optimizacije rada i donošenja strateških odluka,

saradnja_sa_privredom_4skladiste

  • preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad u oblasti delatnosti Departmana, sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu, a na osnovu licence FTN kao pravnog lica i pojedinaca kao odgovornih lica za realizaciju ovih poslova, dobijenih od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije,

saradnja_sa_privredom_6 saradnja_sa_privredom_7

Ispitivanje dizalica

saradnja_sa_privredom_8

Pregledi i merenja pri statičkom opterećivanju tornjeva za bušenje i analiza rezultata

(sa “NIS-Naftagas” više od 20 godina uspešne saradnje i više od 200 pregleda)

  • ispitivanje vozila prepravljenih na pogon alternativnim gorivima, kontrolisanje vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, ispitivanje prepravljenih motornih i priključnih vozila, ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija (ADR), a na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, tehnička veštačenja iz svih oblasti delatnosti Departmana, a po nalogu suda,

DSCN2993

Deo ekipe za ispitivanje i kontrolisanje motornih vozila

Katedra za motore i vozila aktivna je na polju forenzičkog inženjerstva drumskih vozila u pravnim stvarima, u skladu sa kadrovskim potencijalom i mogućnostima Katedre. Tim veštaka predvode dva člana Katedre koji su registrovani sudski veštaci iz oblasti drumskih vozila (dr Dragan Ružić dipl. ing. maš. i mr Nenad Poznanović dipl. ing. maš.).

Poslovi veštačenja obavljaju se na osnovu naloga suda ili drugog nadležnog pravnog lica. Veštačenja obuhvataju obezbeđivanje dokaza i utvrđivanje uticaja tehničkog stanja vozila na nastanak i tok saobraćajnih nezgoda, kao i utvrđivanje uzročno-posledičnih veza konstatovanih oštećenja i neispravnosti relevantnih komponenti i sistema drumskih vozila. Osim saobraćajnih nezgoda u krivičnim predmetima, predmeti veštačenja su i analize uzroka oštećenja i havarija pojedinih komponenti vozila, gde posebnu grupu čine otkazi motora SUS.

saradnja_sa_privredom_10 saradnja_sa_privredom_11

  • izradu ekspertiza, studija, projekata (posebno iz oblasti dizalica i opreme, liftova, mašina neprekidnog transporta, poljoprivredne mehanizacije) ispitivanja (posebno navedenih mašina, opreme i komponenti, kao i karakteristika motora SUS i performansi motornih vozila i sredstava poljoprivredne mehanizacije) i pružanja konsultantskih usluga u svim oblastima delatnosti Departmana, a na osnovu posebnih zahteva stranke.

saradnja_sa_privredom_12 saradnja_sa_privredom_13

Rekonstrukcija pogona za transport laporca, Lafarge-Beočin

Pored značaja navedenih poslova za naručioce istih, a i za sticanje dohotka Departmana, navedeni poslovi omogućuju nastavnicima i saradnicima Departmana neprekidni uvid u potrebe privrede, upoznavanje sa postojećim i pronalaženje novih rešenja za te potrebe. Poseban značaj ima rad u navedenim oblastima za praktično produbljavanje znanja i veština mladih kadrova na Departmanu, čime se stečena iskustva u adekvatnoj meri prelivaju u sadržaj nastavnih procesa koji se izvode na Departmanu. U određenoj meri (gde je to bezbedno, dozvoljeno, moguće i svrsishodno) se vrši i uključivanje studenata Departmana u rad u navedenim oblastima.