OSNOVI TRANSPORTNIH MAŠINA

Predmet: OSNOVI TRANSPORTNIH MAŠINA
(smer: Tehnička mehanika i dizajn u tehnici)
Izvođači nastave:
prof. dr inž. Rastislav Šostakov
prof. dr inž. Jovan Vladić
mr inž. Radomir Đokić
Atila Zelić, mast. inž. maš.
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Fond časova: 2+1+1
Obrazovni cilj: Upoznavanje studenata sa osnovama transportnih procesa i tokova materijala i osposobljavanje za proračun osnovnih parametara transportnih mašina i uređaja.
Ishod obrazovanja (stečena znanja): Stečena znanja se mogu koristiti u praksi za izradu idejnih rešenja transportnih sistema i stručni izbor i održavanje transportnih sredstava i kao teorijska osnova za određeni broj stručnih predmeta.
Osnovna literatura:
1. Vladić J..: Osnovi transportnih mašina – I deo: Mašine i uređaji neprekidnog transporta, FTN, Novi Sad, 2015.
2. Šostakov R.: Osnovi transportnih mašina – II deo: Prekidni transport (skripta u pdf-formatu), FTN, Novi Sad, 2015.
Način polaganja:
  • Predispitne obaveze:

           – prisustvo na predavanjima (5 bodova) i vežbama (5 bodova) = max. 10 bodova;

           – seminarski rad = max. 20 bodova,

  • Završni ispit:

           teorijski deo ispita = max. 70 bodova.

Materijali za nastavu (pdf-fajlovi)